ETNA 1000 PUR

Descripció

Panell sandvitx de façana arquitectònica ETNA 1000 PUR d’Europerfil. Marcat CE (EN 14509). Reacció al foc Euroclase B-s2,d0. Sistema d’unió encadellat i fixació oculta. Gruixos des de 40 a 100 mm, ample estàndard 1000 mm (altres amples: 600 i 900mm); compost per xapa exterior i interior d’acer galvanitzat i prelacat de gruixos de 0,75 mm ext. / 0,5 mm int. (Segons XP P 34.301 y EN 10169) en revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir per la DF. Aïllament intermedi amb nucli de poliuretà sense CFC’s. Muntatge horitzontal o vertical. Amb el panell es subministra: fixacions auto perforants amb platina de reforç. Complements auxiliars: sistema de junta transversal tipus omega y tapeta dacer o alumini extrusionat, juntes d’EPDM longitudinals i transversals, corró i galgues per muntatge de juntes d’EPDM, grapes d’arrencada.

Aquest producte es fabrica en: Acer

Solucions