ETNA 600 PUR

Descripció

Panell sandvitx de façana arquitectònica ETNA 600 PUR d’Europerfil amb marcat CE (EN 14509) i reacció al foc Euroclase B-s2,d0, amb sistema d’unió encadellat i fixació oculta. Gruixos des de 40 a 100 mm, ample estàndard 600 mm (altres amples: 900 i 1000mm); compost per xapa exterior i interior d’acer galvanitzat i prelacat de gruixos de 0,75 mm exterior/ 0,5 mm interior (EN 10169) en revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir per la DF. Aïllament intermedi amb nucli de poliuretà sense CFC’s. Muntatge horitzontal o vertical. Amb el panell es subministra: fixacions auto perforants amb platina de reforç. Complements auxiliars: sistema de junta transversal tipus omega i tapeta d´alumini extrusionat o de xapa d’acer, juntes d’EPDM longitudinals i transversals, corró i galgues per muntatge de juntes d’EPDM, grapes d’arrencada.

Aquest producte es fabrica en: Acer

Solucions