ETNA 1000 PIR

Descripció

Panell sandvitx de façana arquitectònica ETNA 1000 PIR d’Europerfil. Marcat CE (EN 14509). Reacció al foc segons Euroclase B-s1,d0. Sistema d’unió encadellat i fixació oculta. Gruixos des de 40 a 60 mm, ample estàndard 1000 mm (altres amples: 600 i 900mm); compost per xapa exterior i interior d’acer galvanitzat i prelacat de gruixos de 0,75mm exterior/0,5mm interior (EN 10169) en revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir per la DF. Aïllament intermedi amb nucli de poliisocianurat (PIR). Muntatge horitzontal o vertical. Amb el panell es subministra: fixacions auto perforants amb platina de reforç. Complements auxiliars: sistema de junta transversal tipus omega i tapeta d’acer o alumini extrusionat, juntes d’EPDM longitudinals i transversals, corró i galgues per muntatge de juntes d’EPDM, grapes d’arrencada.

Aquest producte es fabrica en: AcerPoliisocianurat (PIR)

Solucions