GALATEA 1100 PUR

Descripció

Panell sandvitx llis de façana GALATEA d’Europerfil. Marcat CE (EN 14509). Reacció al foc Euroclase B-s2,d0. Sistema d’unió encadellat i fixació oculta. Gruix des de 40 a 100 mm, ample 1000 mm; compost per xapa exterior i interior d’acer galvanitzat i prelacat de gruixos de 0,7mm/0,5mm (EN 10169) en revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir per la DF. Aïllament intermedi amb nucli de poliuretà sense CFC’s. Muntatge horitzontal i vertical. Amb el panell es subministra: fixacions auto perforants amb platina de reforç. Complements auxiliars: sistema de junta transversal tipus omega de xapa d’acer o alumini extrusionat, juntes d’EPDM longitudinals i transversals, corró i galgues per muntatge de juntes d’EPDM, grapes d’arrencada.

Aquest producte es fabrica en: Acer

Solucions