Façana ventilada Eurohabitat

Eurohabitat és un sistema constructiu de tancament de façana ventilada multicapa que resol el tancament complet, amb l'aïllament acústic i tèrmic requerit en projecte, de manera ràpida, econòmica, eficaç i flexible.

EUROHABITAT ofereix molt bones prestacions de confort i aïllament a un cost similar al d'un tancament vertical convencional, amb rendiments de col·locació en obra i facilitat de control infinitament superiors.

És lleuger, es munta en sec, permet la col·locació de diferents pells i pot incorporar tots els recorreguts verticals d'instal·lacions que requereixi l'edifici.

Composició del sistema

 • Full portant EUROHABITAT

  És l'encarregat de resistir els esforços deguts al pes propi de tots els elements de la façana, i les sobrecàrregues de vent. Dóna solidesa al tancament i serveix de suport a la resta dels seus elements. Permet el pas de conductes verticals i elimina la necessitat de rastrelat per fixar el full exterior EUROHABITAT.

  El perfil EUROHABITAT incorpora de fàbrica una làmina aïllant a fi de col·laborar en el confort tèrmic i acústic, i d'evitar condensacions.

 • Full exterior

  Serveix de barrera a les inclemències del temps i permet incorporar posseeix l'acabat que es desitgi donar a l'edifici. Es fixa al full autoportant EUROHABITAT mitjançant rastrells horitzontals de transició, de manera que quedi entre ambdós la cambra ventilada.

  Eurohabitat permet incorporar com a pell exterior de la façana ventilada la major part de solucions existents al mercat i d’aquesta manera possibilita la singularitat de qualsevol projecte

  • Peces ceràmiques o pètries.
  • Perfiles o plafons sandvitx de xapa d'acer prelacat, inox., alumini, etc...
  • Panells de fusta (contraplacats), amb tractats diversos, etc...
  • Panells de cel·lulosa-ciment o fusta-ciment.
  • Plaques laminades de resines termoenduribles
  • Altres....

    

 • Full interior

  Dota l'interior de la façana de l'acabat superficial.

  S'ha concebut com un aplacat del full portant EUROHABITAT, que configura una cambra per al pas de les instal·lacions interiors i d'altres possibles capes d'aïllament tèrmic-acústic que precisi el projecte.

Integració de les instal·lacions

El sistema EUROHABITAT permet el pas d'instal·lacions per la cambra ventilada el que permet projectar edificis sense necessitat de perforar els forjats en múltiples punts per acollir baixants, canonades, conductes elèctrics, tubs de ventilació, etc.

Possibilitats constructives

Existeixen diferents tipus de perfils EUROHABITAT, en funció del requeriment de pas d'instal·lacions i modulació de la façana.

Avantatges

 • Economia

  La qualitat més rellevant és la capacitat d'estalvi de temps d'execució en obra (entre un 50 o 60% segons sigui monocapa o obra vista) i reduir considerablement els costos partint de les següents premisses:

  • La seva col·locació es du a terme per equips especialitzats.
  • La col·locació en obra es du a terme en sec, per tant, les condicions atmosfèriques de l'obra no modifiquen la qualitat de les façanes ventilades i la seguretat del sistema.
  • Reducció de les mesures de seguretat (pel seu sistema de col·locació es redueix el temps d'execució i del risc en obra).
  • Menor espai de d'emmagatzematge d’estocatge de material.
  • Reducció del cost d'elements auxiliars en ser aquests els propis d'un sistema industrialitzat (trepants, màquines de tall, cistella i grua telescòpica .... ).
  • No precisa la instal·lació d'una grua fixa.
  • Estalvi en costos de neteja, recollida, classificació i transport de residus.
 • Medi Ambient i Confort

  EUROHABITAT suposa avantatges directes sobre la climatització i "salut" tèrmica de l'edifici:

  • Aïllament uniforme de l'edifici, sense ponts tèrmics. Reducció del cost de climatització i de molèsties en els espais interns.
  • Disminució dels moviments estructurals deguts a variacions de temperatura exterior i diferències de dilatacions entre materials que componen un edifici.
  • Millor restitució de la calor absorbida. La façana ventilada restitueix la calor que ha absorbit durant la fase de funcionament de la instal·lació, alentint gradualment el refredament de l'ambient.
  • Menors costos de gestió de les instal·lacions de climatització, gràcies a les menors dispersions.
  • Millora de l'abatiment acústic com a conseqüència de la construcció en capes de les façanes ventilades i a la utilització de materials fono-absorbents. (Mesuraments efectuats al lliurament d'obra a Guadalajara a través d'ENAC han donat valors d'aïllament a soroll aeri de: R'=35,7 dBA. (Com a mínim requerit per NBE-CA-88:30dBA).
 • Qualitat de l'acabat

  El sistema està concebut sobre una estructura metàl·lica que afegeix al conjunt una sèrie d'avantatges addicionals:

  • L'estructura permet sostenir el revestiment exterior en condicions de seguretat i està projectada en funció de càrregues incidents.
  • L'estructura permet compensar els eventuals problemes de verticalitat que podrien tenir les parets de l'edifici mitjançant recolzats i compenetració dels perfils presents als estreps d'ancoratge.
  • L'estructura està estudiada per permetre les dilatacions i les contraccions dels diversos materials amb moviments lineals, evitant punts de ruptura a nivell de forjats, cantonades, etc... degudes a dilatacions per expansió de maó ceràmic.

El Sistema EUROHABITAT disposa de la Certificació D.A.U. (Document d'Adequació a l'Ús), que atorga l'I.T.E.C. (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya): Document de treball: 803-g/ddp-01.

Servei

El nostre objectiu és assegurar el correcte disseny del sistema industrialitzat de façana ventilada per aconseguir la màxima qualitat en el seu projecte.

Europerfil disposa de les eines de càlcul i simulació necessàries per assegurar que la solució compleix les exigències d'aïllament tèrmic i acústic requerides en cada projecte.

Des d'Europerfil posem a la seva disposició un servei d'assessorament tècnic per ajudar-lo en la definició del seu projecte, assegurant la màxima qualitat i aportant-li les solucions més adequades a les seves necessitats.

Descarregar el catàleg »

Veure referències d'Eurohabitat »