RODAS 900 PUR

Descripció

Panell sandvitx de façana nervat RODAS 900 d’Europerfil. Marcat CE (EN 14509). Reacció al foc EuroclasesB-s2,d0. Sistema d’unió encadellat i fixació oculta. Gruix des de 40 a 100 mm, ample estàndard 900 mm (altres amples: 600 i 1000mm); compost per xapa exterior i interior d’acer galvanitzat i prelacat de gruixos de 0,5mm (ó 0,6mm) exterior/0,5mm (ó 0,6mm) interior (EN 10169) en revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir per la DF. Aïllament intermedi amb nucli de poliuretà sense CFC’s. Muntatge horitzontal i vertical. Amb el panell es subministra: fixacions auto perforants amb platina de reforç. Complements auxiliars: sistema de junta transversal tipus omega de xapa d’acer o alumini extrusionat, juntes d’EPDM longitudinals i transversals, corró i galgues per muntatge de juntes d’EPDM, grapes d’arrencada.

Aquest producte es fabrica en: Acer

Solucions