Fitxes tècniques

Perfils arquitectònics

Perfils metàl.lics

Perfils de forjat col.laborant i encofrat perdut

Panells sandvitx PIR B-s1,d0

Panells sándvitx de llana de roca

Plaques aïllants PIR

Aïllament i absorció acústica

Accessoris i complements