Eurohabitat, Sistema de façana ventilada lleugera

El sistema Eurohabitat és una solució constructiva de subestructura industrialitzada per al suport d'elements de revestiment a façanes ventilades o no ventilades. Aquest sistema està emparat per un Document d'Adequació a l'Ús (DAU 22/128 A) concedit per l‟ITeC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya) amb validesa fins al 21/01/2027.
 
En cas de façana ventilada, la cambra dʻaire existent entre lʻaïllant i el revestiment exterior de la façana genera una ventilació natural que evita problemes dʻhumitat i aporta confort tèrmic augmentant lʻestalvi energètic.
 
El revestiment exterior pot ser qualsevol de la major part de solucions existents al mercat, estant obert a la imaginació ia la creativitat de l'autor del projecte: peces ceràmiques, perfils i panells metàl·lics, pedres naturals, panells composite, etc.
 
El sistema Eurohabitat és lleuger i ràpid de muntar, i en col·locar-se per l'exterior del cantell de sostre proporciona més superfície útil a l'edifici a més de permetre el pas d'instal·lacions i baixants pel seu interior.

Composició del sistema

 • Full portant EUROHABITAT

  És l'encarregada de resistir els esforços deguts al pes propi de tots els elements de la façana i la càrrega de vent. Els nervis de la fulla portant es col·loquen cap a l'exterior, eliminant els llistons verticals, i en algun cas els horitzontals, per fixar el revestiment exterior. A més, l'interior del cos permet el pas de conductes verticals.
   
  Hi ha dos sistemes en funció de la safata utilitzada, Eurohabitat 150 i Eurohabitat 80, i la seva elecció depèn de la modulació de les obertures a la façana, de la resistència mecànica i de l'espessor d'aïllament que calgui incloure a l'interior de la safata.
 • Angular d'ancoratge

És el nexe d'unió del full autoportant als forjats, transmetent-los els esforços que rep aquest full autoportant.
 
Hi ha dos tipus d'angulars, EH233 i EH810, i tant la seva elecció com el gruix depèn de la sol·licitació a què està exposat.
 • Fixacions

  Són els elements d'unió del full autoportant a l'angular i de les safates que componen el full autoportant entre ells.

 • Juntes d'estanquitat

Són els elements de segellat del full autoportant, i hi ha dos tipus de juntes estanqueïtat, en funció de la seva ubicació.
 
Les primeres són les juntes d'estanquitat longitudinals, que vénen muntades des de fàbrica en un dels nervis de la safata, actuant així que s'uneixen les safates entre si. Les segones són les juntes d'estanquitat transversals, que es col·loquen a l'obra, un cop muntades les safates, allà on es produeix un solapament transversal a testa entre safates.

 

 

Avantatges

 • En disseny i execució

  Una major rapidesa en la instal·lació davant d'altres sistemes tradicionals repercuteix en:

 • Una reducció de despeses indirectes d'obra
 • Una reducció del temps en què les mesures de protecció col·lectives estan instal·lades i, per tant, una reducció del cost d'aquestes.
 • Una reducció en el termini d'entrada per a feines a l'interior de l'edifici.
Un menor pes de la façana davant d'altres sistemes tradicionals repercuteix en:
 • Una reducció a l'estructura portant en el disseny de l'edifici
Un cost més baix en elements auxiliars, en ser propis d'un sistema industrialitzat.
 
No cal grua fixa, ja que la instal·lació es fa des de l'exterior amb mitjans d'elevació.
 
Possibilitat del pas dinstal·lacions verticals per linterior del sistema.
 
Llibertat pel que fa a l'elecció de la pell exterior per part de l'autor del projecte.
 • Fent ús de l'edifici

Sistema amb grau d'impermeabilitat GI5 màxim segons DB-HS del codi tècnic.
 
Sistema estanc alʻaire.
 
Augment de superfície útil de l'edifici degut a la instal·lació de la fulla portant per l'exterior del cantell del sostre.

En cas de façana ventilada, reducció dels costos energètics pel manteniment del confort tèrmic.

El Sistema Eurohabitat està emparat pel document d'adequació a l'ús (DAU 22/128 A) concedit per l'ITeC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), vàlid fins al 21/01/2027.

Servei

Europerfil posa a la vostra disposició un servei d'assessorament tècnic per ajudar-vos en la definició del vostre projecte, aportant les solucions més adequades a les vostres necessitats.

Descarregar el catàleg »

Veure referències d'Eurohabitat »