Política de Privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

Reglament europeu 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i la seva lliure circulació.

 

Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per EUROPERFIL, SA. Aquesta política de protecció de dades estableix la forma en que es tracten les dades de caràcter personal obtingudes dels seus clients, contactes i proveïdors, i podrà variar al llarg del temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per la Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que EUROPERFIL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que siguin vigents en el moment precís d’accedir a la web.

 

Data última actualització: 01/02/2018

 

 

1.- Identificació del titular responsable del tractament:

 

EUROPERFIL, S.A.

CIF: A58346305

Adreça: Avgda. de la Granvía, 179, 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Mail de contacte:  privacy@europerfil.com

 

 

2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació

 

S’informa als titulars de les dades personals que EUROPERFIL recull les dades necessàries per portar a terme la seva sol·licitud i/o el servei contractat, essent adequats, pertinents i limitats a la necessitat en relació als fins pels quals son tractats.

Preguem que per mantenir les dades actuals, exactes i al dia, ens comuniqui qualsevol canvi o modificació que s’hagi pogut produir.

 

A EUROPERFIL tractem les dades personals amb les següents finalitats:

 

1.    DADES OBTINGUDES A TRAVÉS DE LA PRESENT PÀGINA WEB

 

FORMULARI DE CONTACTE: Les seves dades seran tractades únicament per atendre les seves sol·licituds. Tractarem les seves dades amb finalitat comercial sempre i quan ens ho hagi autoritzat marcant la corresponent casella habilitada a tal efecte.

- La base legal pel tractament és el consentiment atorgat amb l’acceptació de la present política de protecció de dades.

- El termini de conservació: les dades seran eliminades quan sol·liciti la baixa del servei.

 

FORMULARI ÀREA TÈCNICA: Les dades recollides a través de la subscripció en l’àrea tècnica seran tractades per donar-li accés al servei.

Tractarem les seves dades amb finalitat comercial sempre i quan ens ho hagi autoritzat marcant la corresponent casella habilitada a tal efecte.

-      La base legal pel tractament és el consentiment atorgat amb l’acceptació de la present política de protecció de dades.

-      El termini de conservació: les dades seran eliminades quan sol·liciti la baixa del servei.

 

FORMULARI ACCÉS PROFESSIONAL: Les dades recollides a través de la subscripció a l’accés professional seran tractades per donar-li accés al servei.

Tractarem les seves dades amb finalitat comercial sempre i quan els ho hagi autoritzat marcant la corresponent casella habilitada a tal efecte.

-      La base legal pel tractament és el consentiment atorgat amb l’acceptació de la present política de protecció de dades

-      El termini de conservació: les dades seran eliminades quan sol·liciti la baixa del servei.

 

2.- DADES OBTINGUDES DE LES NOSTRES RELACIONS PROFESSIONALS AMB CLIENTS, CONTACTES, PROVEÏDORS I CANDIDATS A LLOC D’EMPLEAT.

 

2.1.- POTENCIALS CLIENTS I CONTACTES: Tractem les dades dels potencials clients per

La prospecció comercial, gestió de les ofertes i pressupostos, i el seu posterior seguiment comercial.

-      La base legal pel tractament és el consentiment i l’existència de mesures pre-contractuals.

-      El termini de conservació: les dades seran eliminades quan sol·liciti la baixa del servei.

 

2.2.- CLIENTS: La finalitat del tractament és la gestió del servei contractat, així com la gestió administrativa, econòmica i comptable.

-  La base legal pel tractament és l’existència d’una relació contractual per la prestació dels serveis sol·licitats.

-         El termini de conservació: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per la prescripció de les obligacions contractuals i en la legislació comptable i fiscal.

 

 

2.3.- PROVEÏDORS: La finalitat del tractament és la gestió de proveïdors: gestió de contractes, comandes i pagaments, així com per mantenir una base de dades de contactes per possibles futures contractacions i/o col·laboracions.

-      La base legal pel tractament és l’existència una relació contractual.

-      El termini de conservació: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establers en la legislació civil per la prescripció de les obligacions contractuals i en la legislació comptable i fiscal.

 

2.4.- ACCIONS COMERCIALS i MARKETING: EUROPERFIL tractarà les dades de contacte per enviar comunicacions comercials.

-         La base legal pel tractament: l’empresa utilitzarà les seves dades quan hagi obtingut prèviament el seu consentiment en aquest sentit o existeixi una relació contractual prèvia o existeixi un interès legítim d’EUROPERFIL en la promoció dels seus productes i serveis facilitant la baixa de l’usuari en qualsevol coment a través dels sistemes habilitats en cada comunicat que li enviï l’empresa.

 

-         El termini de conservació: les dades es conservaran indefinidament mentre no es sol·liciti la seva supressió per part de l’afectat.

 

2.5.- CANDIDATS QUE FACILITEN EL SEU CV A L’EMPRESA

A EUROPERFIL tractem les dades personals dels nostres candidats a llocs de treball per les següents finalitat:

1.    Per la selecció de personal durant els processos que l’empresa manté oberts.

2.    Per mantenir un arxiu amb informació curricular dels candidats a prestar servei a la Companyia i el perfil requerit del qual s’ajusta a les característiques de l’empresa.

 

-         La base legal pel tractament és el seu consentiment, que es considera atorgat amb el lliurament voluntari del seu CV a l’empresa.

-         El termini de conservació: les dades es conservaran durant un termini màxim de 2 anys.

 

 

3.- Destinataris de les dades personals

 

EUROPERFIL comunicarà les seves dades a tercers en els següents supòsits:

Per obligació legal: a l’administració tributaria pel pagament d’impostos, a jutges, tribunals que ho sol·licitin per via judicial.

 

Cessió necessària per la realització de serveis: entitats financeres per efectuar els cobraments i pagaments oportuns, companyies d’assegurances per la gestió d’assegurances, entitats de recobrament per les corresponents reclamacions, empreses i mútues de prevenció de riscos laborals.

 

No està prevista la transferència internacional de dades a tercers països fora de la Unió europea.

 

4.- Drets dels titulars de les dades

 

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades esta tractant.

A continuació, l’indiquem els seus drets:

 

-         Les persones interessades tenen dreta a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins els quals van ser recollides.

 

-         En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

-         En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. EUROPERFIL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

-         Portabilitat: l’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li concerneixin, que hagi facilitat a l’empresa, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica quan: a) el tractament s’hagi basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

 

L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant la autoritat de control

(AEPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagi vist satisfet  l’exercici dels seus drets aquí indicats.

Per exercit els citats dreta pot posar-se en contacte a través de l’e-mail privacy@europerfil.com indicant la següent informació:

Nom i cognoms,

Número DNI,

E-mail de contacte,

Dret que desitja exercir,

Dades sobre les que realitza la seva sol·licitud

 

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva sol·licitud notificant-li-ho al correu que ens ha indicat.

 

5.- Seguretat en el tractament

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables pels drets i llibertats de les persones físiques, EUROPERFIL aplicarà mesures tècniques i organitzatives escaients per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals transmeses, conservades o tractades d’altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a les citades dades.